Czym zajmuje się Parlament europejski?

O początkach Parlamentu Europejskiego mówiono już w 1952 roku, kiedy to miały miejsce Traktaty paryskie. Później doszło do kolejnych spotkań przedstawicieli krajów Starego Kontynentu, a to zaowocowało utworzeniem Wspólnoty, jaka w pierwszym swym wyglądzie stanowiła jedynie organ konsultacyjny, nie mający aż tak dużej mocy sprawczej, aby można było określić go instrumentem władzy ogólnokrajowej. Obecnie jednak, poprzez liczne przekształcenia i rozszerzenia uprawnień Wspólnoty, a co za tym idzie zwiększenie znacząco roli Parlamentu Europejskiego, kompetencje organizacji są o wiele większe.

Głównie prawo
Podstawowy profil prężnego działania unijnego to zwłaszcza stanowienie prawa. Mowa tu przede wszystkim o ustalaniu nowych zasad, norm, przepisów, jakie następnie wchodzą w życie każdego jednego kraju członkowskiego, przynależnego do Wspólnoty. Należy wspomnieć o tym, iż w konsekwencji takiego charakteru zadań jakie stawiane są przed Parlamentem Europejskim, śmiało można w stosunku do niego wysunąć określenie ? organ prawodawczy. Na czele z Radą Europejską przesądza o rozmaitych aktach prawnych, a to odbywa się natomiast w toku różnorodnych procedur legislacyjnych. Poza tym, to właśnie z inicjatywy charakteryzowanych tu kompetencji Parlamentu w Brukseli uchwalany jest budżet unijny. To ten organ odpowiada też za udzielanie Komisji absolutorium. Co więcej, jest to i organ kontrolny, a przekłada się to z kolei na możliwość prowadzenia nadzoru nad szeregiem wielorakich instytucji. Do tego uprawnia Parlament Europejski ustanowione prawo.