Cechy wskazane

Obywatele Unii Europejskiej to wszyscy ci, którzy posiadają obywatelstwa narodowe krajów członkowskich, stanowiących części wspólnoty unijnej. Dlatego też można mówić, iż jest to obywatelstwo dodatkowe, które cechuje się pewnymi kwestiami, jakie zamierzamy omówić w dalszych fragmentach.

Kilka charakterystycznych zagadnień
Podstawą obywatelstwa unijnego okazuje się jego personalny charakter, co pokazuje, że jest to powiązanie Unii z każda jedną osobą fizyczną, która dysponuje obywatelstwem jakiegoś państwa wchodzącego w skład całej http://elektrotechmed.com międzynarodowej organizacji, jaką tu omawiamy. Co więcej, warto wspomnieć, że biorąc pod uwagę specyfikę UE, nie przewiduje się obywatelstwa dla osób prawnych. Jeszcze jedna kwestia to wzajemność, przez którą rozumie się obustronność więzi wynikającej ze stosunku prawnego. W praktyce polega to na tym, że obywatele mają jakieś ściśle określone prawa, mogą z nich na co dzień na pewnych zasadach odgórnie ustalonych korzystać, lecz zobligowani są także do przestrzenia danych obowiązków, jakie są na nich narzucane. Unia Europejska realizację owych praw i przywilejów, a także wywiązywanie się z wyżej wymienionych zobowiązań jak najbardziej sprawdza i zabiega o to, aby wszystkie ustalenia ładu, harmonii i porządku wspólnego europejskiego funkcjonowania były w pełni respektowane, wedle tego o czym mowa w traktatach unijnych.

Zależności
Jeżeli mowa o obywatelstwie unijnym, to na pewno jego cechą dominującą jest zależność, polegająca na tym, iż obywatelstwo to jest w dużym stopniu uzależnione od obywatelstwa określonego kraju wchodzącego w skład wspólnoty. Warto wiedzieć więc, że obywatelstwo europejskie wcale nie jest przyznawane na stałe, a wręcz odwrotnie- jest związane z tym, czy kraj znajduje się w strukturach Unii, czy też nie. Wraz z wystąpieniem ze wspólnoty, niestety ale obywatelstwo to traci każdy, kto posiada obywatelstwo kraju członkowskiego, który wyszedł z organizacji.