Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza konkurs na stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2012/2013.

Posted by | 6 kwietnia 2012 | Kariera

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza konkurs na stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2012/2013.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie: nauk medycznych w zakresie: medycyny, stomatologii, biologii medycznej, nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych.
Stacjonarne studia doktoranckie trwają 4 lata (8 semestrów) i prowadzone są jako studia dzienne w Klinikach i Zakładach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lista Klinik i Zakładów wraz z liczbą miejsc doktoranckich na I rok studiów stacjonarnych zamieszczona jest na stronie internetowej (wykaz miejsc doktoranckich na stronie: http://www.umed.pl/pl/doc/doktoranckie/Wykaz-miejsc-doktoranckich-na-rok%20ak.2012_2013.xls), na tablicy ogłoszeń Studium Doktoranckiego znajdującej się w bramie Rektoratu Uniwersytetu Medycznego przy Al. Kościuszki 4 oraz w siedzibie Sekretariatu Studium Doktoranckiego przy Pl. Hallera 1.

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2012/2013 odbywa się w oparciu o punktację kwalifikacji kandydatów na studia doktoranckie określoną w Uchwale Senatu Nr 341/2011 z dnia 23 lutego 2011r., zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji uchwalonymi Uchwałą Senatu Nr 361/2011 z dnia 26 maja 2011 r. O przyjęcie na studia doktoranckie ubiegać się mogą absolwenci odpowiednich kierunków studiów wyższych, którzy przystąpią do egzaminu konkursowego z dyscypliny, w której kandydat zamierza otworzyć przewód doktorski oraz egzaminu z języka obcego.

Do podania, którego formularz jest do pobrania ze stronie internetowej lub w Sekretariacie Studium Doktoranckiego, podpisanego przez kierownika Kliniki / Zakładu lub potencjalnego promotora należy dołączyć następujące załączniki:

  • CV sporządzone zgodnie ze wzorem,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie z Dziekanatu o ukończonych studiach wyższych ze wskazaniem daty uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego,
  • zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów wyższych (jednolitych ew. licencjackich i uzupełniających magisterskich),
  • informacje o przebiegu studiów i dotychczasowych osiągnięciach naukowych potwierdzonych kserokopiami publikacji, komunikatów zjazdowych (opublikowanych bądź przyjętych do druku), zaświadczeniem o Indywidualnym Toku Studiów,
  • potwierdzenie posiadanej ew. prowadzonej specjalizacji (lekarze),
  • kserokopie dyplomów świadczących o uzyskanych nagrodach STN i innych Towarzystw Naukowych, nagrodach rektorskich, otrzymanym stypendium ministra, ukończonych studiach podyplomowych, certyfikatu języka obcego innego niż zdawany na egzaminie kwalifikacyjnym,
  • 4 fotografie legitymacyjne,
  • druk wniosku o stypendium doktoranckie, w przypadku chęci ubiegania się o jego przyznanie. potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 85,00 zł., słownie: osiemdziesiąt pięć złotych, za postępowanie kwalifikacyjne z podaniem imienia i nazwiska kandydata na stacjonarne studia doktoranckie.
Bliższych informacji udziela
Sekretariat Studium Doktoranckiego, mieszczący się przy Placu Hallera 1, piętro II, pokój 236 i 237 w czasie przyjęć interesantów, pod nr telefonu 0-42 639-31-84 lub tel/fax.0-42 639-31-85; na stronie internetowej Studium Doktoranckiego www.umed.lodz.pl, ew. za pośrednictwem poczty e-mail.
Pełen komplet dokumentów należy złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2012 r.
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. dr hab. Paweł Górski

506 total views, 2 today

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.